El necessari compromís dels partits polítics amb la família

La família és el factor clau en la transformació social, econòmica i política a llarg termini. Ella posseeix una gr…

La família és el factor clau en la transformació social, econòmica i política a llarg termini. Ella posseeix una gran capacitat subutilitzada d’establir concepcions i organitzacions que determinin un millor acompliment econòmic i polític. Només es requereix prendre-la en consideració per a tals fins.

Hi ha una contradicció important entre el marc de referència intern de la família i el del model econòmic imperant, que l’afecta negativament; tant, que tendeix a destruir-la, alhora que genera poderoses disfuncions en el conjunt econòmic. Es tracta que la família no es regeix per la recerca del guany màxima a costa dels altres membres, ni es fonamenta en el contracte com a forma de vinculació, ni els béns i serveis que s’ofereixen entre els seus membres estan subjectes al mercat. Les seves normes de referència són unes altres. Funciona dins de paràmetres de donació, solidaritat, reciprocitat i compromís intergeneracional. El model social i econòmic funciona sota principis contraris als que la família fa servir per aconseguir els seus fins. Superar aquesta contradicció exigeix canvis en el model econòmic i social per aproximar als fonaments que regeixen el bon funcionament de la família. En aquest sentit, una concepció política i econòmica de la família és un factor de transformació social, segurament el més important que pot donar-se. La família com a subjecte històric que determina una societat mes humana, sense que això menyscabi la seva capacitat productiva, i sense que aquesta degradi les condicions de vida futures.

Per avançar en el camí, és una exigència necessària que les polítiques públiques valorin obligatòriament les seves conseqüències sobre les famílies, com a primer pas, prenguin en consideració un segon: com augmentar els seus efectes positius i eliminar o compensar els negatius. Cap llei hauria prosperar sense aquest requisit. Aquesta és la base del nou enfocament per a un desenvolupament sostenible.

És fonamental arribar als cinc objectius establerts en la Comunicació de la Comissió Europea al Parlament a l’octubre de 2006 sobre el futur demogràfic d’Europa, consistents en promoure la renovació demogràfica a Europa creant millors condicions per a les famílies; fomentar l’ocupació amb més llocs de treball i vides laborals més llargues i de millor qualitat; augmentar la productivitat i el dinamisme de l’economia europea; acollir i integrar els immigrants a Europa; i garantir unes finances públiques sostenibles que permetin una protecció social adequada i l’equitat entre generacions.

En relació a la creació de millors condicions per a les famílies i la renovació demogràfica, l’informe assenyala que la renovació demogràfica requereix l’adopció de mesures encaminades a conscienciar la societat sobre les necessitats de les famílies, passar a una societat favorable als fills i crear condicions que permetin un millor equilibri entre la vida familiar i la vida professional. també millors condicions per a l’obtenció del permís parental i incentius perquè els pares s’acullin al permís per paternitat, i el foment d’una assistència a la infància d’alta qualitat. La Comissió era favorable a considerar reduccions tributàries per a la segona persona que contribueix als ingressos familiars, ja que la participació en el mercat laboral d’aquestes persones depèn més de les reduccions tributàries. Tot això, fruit d’un consens europeu, hauria de ser incorporat pels programes dels partits polítics amb un afegit, l’estímul a la contractació laboral d’aquestes persones, reduint sensiblement la quota de l’empresa a la Seguretat Social en funció del nombre de fills .

Hazte socio

También te puede gustar